ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ФОРМА В

За членове на НТСМ

Научна титла и звание

Име

Фамилия

Длъжност

Университет / Фирма

Адрес

Пощенски код, град

Телефон

E-mail

Придружаващо лице (Име и фамилия)

Потвърждавам, че ще участвам на конференцията и, че ще представя доклад с входящ регистрационен номер и окончателно заглавие на доклада:

ВИДОВЕ ТАКСИ

01. Конферентни такси:
1.1 Такса за участие в Международна конференция  Confsec

Включва:  Публикуване в периодичното издание „International Scientific Conference “CONFEC", ISSN 2603-2945 (Print), ISSN 2603-2953 (Online) и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конферентни материали, коктейл „Добре дошли”, кафе паузи.


1.2. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация

2. Придружаващи лица (включва и съавторите) Включва: коктейл "Добре дошли", конферентни материали, кафе паузи,

3.Такса публикация (За автори, които ще участват „задочно” в конференцията)
Включва:
Публикуване в периодичното издание „International Scientific Conference “CONFSEC", ISSN 2603-2945 (Print), ISSN 2603-2953 (Online) и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, разпечатване на постерния доклад във формат А1.

04. Доплащания:
4.2 за получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади) 30 лв.
4.3 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади); 40 лв

Общо лв.

НАСТАНЯВАНЕ В Хотел "Мура" *** Боровец

Check-in Check-out = дни Х лева=
лева

НАСТАНЯВАНЕ В Хотел "Рила" *** София

Check-in Check-out = дни Х лева=
лева
ОБЩО ТАКСИ И НОЩУВКИ:

ДДС 20%

ВСИЧКО лв.

Моля фактура да се издаде на:

юридическо / физ. лице

Адрес

БУЛСТАТ

МОЛ

Метод на плащане
Банков превод
В брой

С банков превод по сметката на Научно-технически съюз по машиностроене в ПРОКРЕДИТ БАНК:
IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01, 
BIC: PRCBBGSF
Получател:
 НТС по машиностроене „Индустрия-4.0”
В нареждането посочете за „CS” и напишете входящия номер на доклада, който ще намерите в "Получени резюмета и доклади", който текущо  се актуализира;
В брой в офиса на Съюза по машиностроене: София, ул. „Г. С. Раковски” 108, ет. 4, офис 411.

Забележки:
1. Таксите за банковите преводи са за сметка на изпращача.
2. Посочените суми се завишават с дължимия ДДС 20 %.

     

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
06-09.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XVI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
08-11.03.2023 BOROVETS, BULGARIA
XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08-11.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
19-21.04.2023, PLEVEN, BULGARIA

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
05-08.06.2023, BOROVETS, BULGARIA


XXXI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


XI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
04-07.09.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
04-07.09.2023

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06-09.09.2023
VARNA, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
06-09.09.2023, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
04-07.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
06-09.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
06-09.12.2023 BOROVETS, BULGARIA