ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ФОРМА В

За членове на НТСМ

Научна титла и звание

Име

Фамилия

Длъжност

Университет / Фирма

Адрес

Пощенски код, град

Телефон

E-mail

Придружаващо лице (Име и фамилия)

Потвърждавам, че ще участвам на конференцията и, че ще представя доклад с входящ регистрационен номер и окончателно заглавие на доклада:

ВИДОВЕ ТАКСИ

01. Конферентни такси:
1.1 Такса за участие в Международна конференция  Confsec

Включва:  Публикуване в периодичното издание „International Scientific Conference “CONFEC", ISSN 2603-2945 (Print), ISSN 2603-2953 (Online) и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конферентни материали, коктейл „Добре дошли”, кафе паузи, CD с всички доклади от конференцията.


1.2. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация

2. Придружаващи лица (включва и съавторите) Включва: коктейл "Добре дошли", конферентни материали, кафе паузи,

3.Такса публикация (За автори, които ще участват „задочно” в конференцията)
Включва:
Публикуване в периодичното издание „International Scientific Conference “CONFEC", ISSN 2603-2945 (Print), ISSN 2603-2953 (Online) и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, CD с всички доклади от конференцията, разпечатване на постерния доклад във формат А1.

04. Доплащания:
4.2 за получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади) 20 лв.
4.3 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади); 30 лв

Общо лв.

НАСТАНЯВАНЕ В Хотел "Ела" *** Боровец

Check-in Check-out = дни Х лева=
лева

НАСТАНЯВАНЕ В Хотел "Рила" *** София

Check-in Check-out = дни Х лева=
лева
ОБЩО ТАКСИ И НОЩУВКИ:

ДДС 20%

ВСИЧКО лв.

Моля фактура да се издаде на:

юридическо / физ. лице

Адрес

БУЛСТАТ

МОЛ

Метод на плащане
Банков превод
В брой

С банков превод по сметката на Научно-технически съюз по машиностроене в ПРОКРЕДИТ БАНК:
IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01, 
BIC: PRCBBGSF
Получател:
 НТС по машиностроене „Индустрия-4.0”
В нареждането посочете за „CF’20” и напишете входящия номер на доклада, който ще намерите в "Получени резюмета и доклади", който текущо  се актуализира;
В брой в офиса на Съюза по машиностроене: София, ул. „Г. С. Раковски” 108, ет. 4, офис 411.

Забележки:
1. Таксите за банковите преводи са за сметка на изпращача.
2. Посочените суми се завишават с дължимия ДДС 20 %.

     

 

ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
09-12.03.2020, BOROVETS, BULGARIA
XIII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
11-14.03.2020 BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
11–14.03.2020 BOROVETS, BULGARIA
XXVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
21-23.04.2020 PLEVEN, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
08-11.06.2020 BOROVETS, BULGARIA


VII INTERNATIONAL BAPT CONFERENCE POWER TRANSMISSIONS
10-13.2020 BOROVETS, BULGARIA


XXVIII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
22-25.06.2020 VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
22-25.06 2020
VARNA, BULGARIA
V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
24-27.06.2020
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
24-27.06.2020 VARNA, BULGARIA

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
26-29.08.2020 BOROVETS, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
07-10.09.2020

VARNA, BULGARIA

XVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09–12.09.2020
VARNA, BULGARIA
IV INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
07-10.12.2020, BOROVETS, BULGARIA

V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
09-12.12.2020 BOROVETS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
09-12.12.2020 BOROVETS, BULGARIA